پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
اداره کل آموزش
 
آیا با افزایش تعداد بیشتری از خدمات ایثارگری در دفاتر پیشخوان دولت موافقید؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم