پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
اداره کل آموزش
دانش آموزان
 
آيا با افزايش خدمات الكترونيكي برخط موافقيد؟
بسيار زياد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم