داخلی صفحه مازندران گزارش تصويری
 
گزارش تصویری؛
تشییع پیکرهای مطهر هشت شهید گمنام مازندران
تاریخ انتشار : يکشنبه ۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۶
کلمات کليدی: بنیاد مازندران، تشییع پیکر مطهر هشت تن از شهدای گمنام
تشییع پیکرهای مطهر هشت تن از شهدای گمنام مازندران
تشییع پیکرهای مطهر هشت تن از شهدای گمنام مازندران
تشییع پیکرهای مطهر هشت تن از شهدای گمنام مازندران
تشییع پیکرهای مطهر هشت تن از شهدای گمنام مازندران
تشییع پیکرهای مطهر هشت تن از شهدای گمنام مازندران
تشییع پیکرهای مطهر هشت تن از شهدای گمنام مازندران
تشییع پیکرهای مطهر هشت تن از شهدای گمنام مازندران
تشییع پیکرهای مطهر هشت تن از شهدای گمنام مازندران
تشییع پیکرهای مطهر هشت تن از شهدای گمنام مازندران
تشییع پیکرهای مطهر هشت تن از شهدای گمنام مازندران
تشییع پیکرهای مطهر هشت تن از شهدای گمنام مازندران
تشییع پیکرهای مطهر هشت تن از شهدای گمنام مازندران
تشییع پیکرهای مطهر هشت تن از شهدای گمنام مازندران
تشییع پیکرهای مطهر هشت تن از شهدای گمنام مازندران
تشییع پیکرهای مطهر هشت تن از شهدای گمنام مازندران
تشییع پیکرهای مطهر هشت تن از شهدای گمنام مازندران
تشییع پیکرهای مطهر هشت تن از شهدای گمنام مازندران
کد مطلب: 294703