داخلی صفحه مازندران گزارش تصويری
 
مدیر کل بنیاد مازندران
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با ایثارگران شهرهای نوشهر و چالوس
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۳
کلمات کليدی: مدیر کل بنیاد مازندران، ملاقات عمومی در شهر نوشهر
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با ایثارگران شهرهای نوشهر و چالوس
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با ایثارگران شهرهای نوشهر و چالوس
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با ایثارگران شهرهای نوشهر و چالوس
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با ایثارگران شهرهای نوشهر و چالوس
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با ایثارگران شهرهای نوشهر و چالوس
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با ایثارگران شهرهای نوشهر و چالوس
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با ایثارگران شهرهای نوشهر و چالوس
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با ایثارگران شهرهای نوشهر و چالوس
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با ایثارگران شهرهای نوشهر و چالوس
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با ایثارگران شهرهای نوشهر و چالوس
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با ایثارگران شهرهای نوشهر و چالوس
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با ایثارگران شهرهای نوشهر و چالوس
کد مطلب: 296138