داخلی صفحه مازندران گزارش تصويری
 
بنیاد مازندران
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران و روسا با جامعه ایثارگری استان
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۸
کلمات کليدی: ایثار مازندران، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران و روسا با جامعه ایثارگری استان
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران و روسا با جامعه ایثارگری استان
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران و روسا با جامعه ایثارگری استان
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران و روسا با جامعه ایثارگری استان
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران و روسا با جامعه ایثارگری استان
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران و روسا با جامعه ایثارگری استان
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران و روسا با جامعه ایثارگری استان
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران و روسا با جامعه ایثارگری استان
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران و روسا با جامعه ایثارگری استان
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران و روسا با جامعه ایثارگری استان
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران و روسا با جامعه ایثارگری استان
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران و روسا با جامعه ایثارگری استان
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران و روسا با جامعه ایثارگری استان
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران و روسا با جامعه ایثارگری استان
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران و روسا با جامعه ایثارگری استان
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران و روسا با جامعه ایثارگری استان
کد مطلب: 298329