داخلی صفحه مازندران گزارش تصويری
 
گزارش تصویری؛
تجلیل مدیر کل بنیاد مازندران از خبرنگاران ایثارگر
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۲
تجلیل مدیر کل بنیاد مازندران از خبرنگاران ایثارگر
تجلیل مدیر کل بنیاد مازندران از خبرنگاران ایثارگر
تجلیل مدیر کل بنیاد مازندران از خبرنگاران ایثارگر
تجلیل مدیر کل بنیاد مازندران از خبرنگاران ایثارگر
تجلیل مدیر کل بنیاد مازندران از خبرنگاران ایثارگر
تجلیل مدیر کل بنیاد مازندران از خبرنگاران ایثارگر
تجلیل مدیر کل بنیاد مازندران از خبرنگاران ایثارگر
تجلیل مدیر کل بنیاد مازندران از خبرنگاران ایثارگر
تجلیل مدیر کل بنیاد مازندران از خبرنگاران ایثارگر
تجلیل مدیر کل بنیاد مازندران از خبرنگاران ایثارگر
تجلیل مدیر کل بنیاد مازندران از خبرنگاران ایثارگر
تجلیل مدیر کل بنیاد مازندران از خبرنگاران ایثارگر
کد مطلب: 300772