داخلی صفحه شهرستان های استان تهران گزارش تصويری
 
گزارش تصویری سفره یکروزه محمود پاکدل معاون تعاون وامور اجتماعی بنیاد مرکز به شهرستانهای استان تهران
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۵
گزارش تصویری سفره یکروزه محمود پاکدل معاون تعاون وامور اجتماعی بنیاد مرکز به شهرستانهای استان تهران
گزارش تصویری سفره یکروزه محمود پاکدل معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد مرکز به شهرستانهای استان تهران
گزارش تصویری سفره یکروزه محمود پاکدل معاون تعاون  وامور اجتماعی بنیاد مرکز به شهرستانهای استان تهران
کد مطلب: 323861
 


 
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور