افق روشن
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۵۴
 
درباره مدیریت در یک سازمان اجتماعی با دوستی هم صحبت شدم؛ او به مزاح مدیریت را اینگونه تعریف کرد: بعضیها میز مدیریتی دارند و بعضیها جایگاه مدیریتی، بعضیها مدیر هستند و بعضیها مدبّر. بعضیها ماشین مدیران را دارند و تیپ و منشی، بعضیها موتور محرکه سازمانی و یا به اصطلاح ماشین سازمانیشان. بعضیها رنگ مدیریت را دارند و بعضیها طعم مدیر. بعضیها خدادادی مدیرند و بعضیها مادرزادی. بعضیها با حکم مدیریت کاغذی و بعضیها مدیرند و از مشی عمل و کارکردی. بعضی تنها مدیر هستند و بس، بعضیها مدیر هستند و یک دنیا ارزش. بعضیها امضاءشان چند صباحی ارزش دارد و بعضیها عملکردشان یک عمر. بعضیها یاد خود را با خود میبرند و بعضیها شاید بروند اما نام و یادشان یک عمر میماند. او گفت و رفت؛ و اما ادامه مطلب ما: شرط اصلی در مدیریت یک اجتماع، معاشرت یا مدیریت نیکو با جامعه (جامعه هدف- مردم- کارکنان و مدیران زیردست) است معاشرت نیکو آن است که رابطه مدیریت با مردم به خاطر امور مالی، مادی و بهرههای دنیوی محض نباشد بلکه جامعه را چون خانواده خویش بپندارد.

امام صادق (علیه السلام) میفرمایند: همزیستی خوب با مردم در غیر معصیت از زیادتی فضل و لطف الهی است نسبت به بنده خود و کسی که در باطن و پنهان در مقابل پروردگار متعال خاضع و خاشع است میتواند در ظاهر با مردم همزیستی خوب و مسالمت آمیز داشته باشد. پس با مردم برای خدا معاشرت داشته باشید.

ابوعبیده از یاران امام صادق (علیه السلام) در محضر امام دعا کرد که: خدایا روزی مرا در دستهای مردم و بندگانت قرار مده. امام (علیه السلام) فرمودند: خدای متعال چنین چیزی را نخواسته و قرار نداده است. جز اینکه روزیهای برخی را در دست برخی دیگر قرار داده است. خدا را بخوان به این که روزی تو را در دست بندگانی قرار دهد که سعاتمند هستند.

ظهور سازمانهای اجتماعی و گسترش روزافزون آن از خصایص تمدن بشری امروز است. نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها میافزاید و بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهداف طراحی شده و با توجه به نیاز بشر نوعی مدیریت شود.

مدیریت فرآیند بهکارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامهریزی سازماندهی بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت میگیرد.

پس مدیریت علم دانستن و هنر توانستن است.

نهایتاً مدیریت از دید کارکردی آن شامل: برنامهریزی- تصمیمگیری- سازماندهی- نوآوری- هماهنگی- ارتباطات- رهبری- انگیزش و کنترل خواهد بود.

اما چرخه یک سازمان بحرانزده و بحرانزا، فرآیند مدیریت در حال تعادل یعنی حالت پایدار و کارکرد آن را نخواهد داشت چرا که بحران یعنی خروج از تعادل یعنی حرکت از

 تعادل --------->عدم تعادل <--------- تغییر <--------- منازعه ---------> بحران

دانش پزشکی بحران در بیماری را نجات یا مرگ بیمار میداند و سیاستمداران بحران را مقدمه جنگ یا شروع ارتباطی نو میدانند و دانش ارتباطات بحران را اینگونه تعریف میکند: منازعات بسیار حادی که قابل حل از طریق دیپلماسی معمولی نبوده و دارای چرخهی مناسب خود است و تغییرات بزرگ ناگهانی در مسیر تاریخی یک موضوع یا سازمان اجتماعی است. کارشناسان عوامل بحرانزایی را جنگ رسانهای – جنگ روانی – پنهانکاری از طریق حذف اطلاعات یا اشخاص- اطلاعرسانی تدریجی و قطرهای- کوچک نمودن محتوا و جامعه- دنبال کردن شایعات و عوامل بحرانزدایی حرکت با تدبیر و توجه - شفافسازی اطلاعات- انتقال سریع اطلاعات- شکلدهی افکار عمومی از طریق رسانهها و همکاری با رسانهها و مدیران افکار عمومی- مدیریت کردن شایعات- (تعدیل تصورات ذهنی)- تقویت انسجام ملی- همکاری و هماهنگی لحظهای با رسانهها ذکركرده و می گویند جامعه هدف و مردم باید مستمراً در جریان جزئیات رویدادهای مرتبط با بحران قرار گیرند و رسانهها اطلاعات واقعی و حقیقی را پیرامون بحران منتشر نمایند. آنچه مسلم است اطلاعرسانی بحران بخش مهمی از فرآیند بحران را تشکیل میدهد.

وقایع یازده سال گذشته پیرامون بنیاد شهید و امور ایثارگران و مسائل مرتبط به امور ایثارگران اعم از خانوادههای معزز شهدا، جانبازان و آزادگان عزیز نشانگر مسائل خاصی است. مسلماً ده سال اول روز به روز، بر عوامل بحرانزا بودن مسائل فیمابین درزمینه معوقات، بیمه، درمان، اشتغال و ... افزوده و در پایان دولت دهم به حد نهایت بحران ختم شد.

دولت یازدهم و شخص مقام محترم ریاست جمهوری و حضرت حجتالاسلاموالمسلمین شهیدی مدیریت ارشد بنیاد شهید و امور ایثارگران و نماینده محترم ولیفقیه در بنیاد با توجه به مؤلفههای ذکر شده و با تکیه بر رخدادهای صورت گرفته در یک ماه اخیر توانست بحران دهساله را مدیریت و با یک ارتباط فراگستر و برنامهریزی مدون و هدایت و کنترل صحیح وضعیت نامطلوب بحران را در یک حوزه آرامش نسبی قرار دهد و افق روشنی در پیش روی جامعه هدف، مردم، خردمندان، مدیران و رهبران فکری و ارزشی جامعه قرار دهد.

1- دیدار با مراجع عظام تقلید شیعیان جهان در قم: صبح دوشنبه پنجم آبان ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران بهاتفاق همراهان به شهر مقدس قم سفر و پس از زیارت حضرت معصومه (س) و ادای احترام به مقام شامخ شهدای قم ابتدا با حضرت آیت الله  العظمی موسوی اردبیلی ملاقات کرد و گزارشی از روند یکساله اخیر بنیاد و معوقات ایثارگران را به عرض رسانید. حضرت آیتاللهالعظمی موسوی اردبیلی گفت از پرداخت معوقات به جامعه ایثارگری بسیار خوشحالم، شما اعجاز کردید.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی پس از استماع سخنان حجتالاسلاموالمسلمین شهیدی گفت: شما با اقداماتتان رونق تازهای به بنیاد شهید و امور ایثارگران دادید.

حضرت آیتاللهالعظمی گلپایگانی به حجتالاسلاموالمسلمین شهیدی و تیم همراه ایشان گفت: اقدامات صورت گرفته برای من بشارت بود. این توفیقات برای شما افتخار است. در پایان روز ملاقات، حضرت آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی گفت: گزارش شما نشان میدهد که در یک سال گذشته اقدامات خوبی در مورد ایثارگران انجام شده و همانطور که فرمودید برای کارهای بالاتر باید خیز برداشت. این اقدامات نشان میدهد شما به آینده بهتری فکر میکنید.

2-تقدير یکصد و هفتاد و هفت نماینده مجلس از رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران: 177 نماینده مجلس  شوراي اسلامي 21 آبان ماه طی بیانیهای از حجتالاسلاموالمسلمین شهیدی به دلیل پرداخت مطالبات ایثارگران تشکر و قدردانی کردند.

3- تقدیر دهمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی از مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران: دهمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی در مهرماه 1393 با اهدای لوح سپاس مدیر ارشد ارتباط گستر از توسعه ارزشهای متعالی ارتباطی، توسعه مردمداری، پیریزی و گسترش ارتباطات انسانی، اجتماعی و شهروندی و همچنین پاسداشت منش تعالی ارتباطی عنوان «مدیر ارشد ارتباط گستر» به دلیل انجام خدمات مؤثر، مساعدت در توسعه ارتباطات با جامعه مخاطب و توجه به افکار عمومی و نگاه تخصصی به روابط عمومی از حضرت حجتالاسلاموالمسلمین شهیدی تقدیر کرد.

4- تقدیر و ارائه نشان مدیریت بحران به مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران: همچنین دهمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی نشان برتر مدیریت بحران خود را به دلیل رعایت استاندارهای ارتباطی و رسانهای با جامعه هدف در مدیریت بحران و عملکرد ممتاز در مواقع بحرانی به مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران اهدا کرد.

5-تقدیر سازمان حراست مرکزی از اداره کل حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران در مهرماه سال جاری: سازمان حراست مرکزی کشور از حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران به خاطر نگاه آسیب شناسانه به سازمان مربوط و برقراری حفظ و آرامش در محیط و جامعه هدف تشکر و قدردانی کرد و لوح حراست برتر خود را به این اداره کل هدا نمود.

* محمد اسفندیاری، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران

کد مطلب: 101601