مقایسه نخبگان عام و ایثارگر در قالب برنامه پنجم توسعه
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۲
مقایسه کمی و کیفی نخبگان عام و ایثارگر در قالب برنامه پنجم توسعه و اساسنامه بنیاد ملی نخبگان و مرکز دانش پژوهان شاهد و ایثارگر

·         زهرا برزگر، استادیار دانشکده هنر و معماری

چکیده

با توجه به بیانات امام (ره) و مقام معظم رهبری آرمان های انقلاب با کمک نخبگان فرهیخته جامعه قابل تحقق است. لذا در این تحقیق با بررسی قانون پنجم توسعه و اساسنامه بنیاد ملی نخبگان و مرکز دانش پژوهان شاهد، وضعیت نخبگان عام و ایثارگر با یکدیگر مقایسه گردیده است، تا بتوان با کمک نخبگان راه کارهای قانونی کمک به انقلاب اسلامی تدوین گردد. در بخش دیگر مقاله، با کمک پرسش¬نامه لیکرت از 100 نفر نخبه عام (عضو بنیاد ملی نخبگان) و 100 نفر نخبه ایثارگر (عضو مرکز دانش پژوهان شاهد و ایثارگر) جامعه آماری، چالش های مهم پیش روی آنان استخراج و اولویت بندی گردید. نتایج حاکی از آن است که هدف اصلی مرکز دانش پژوهان شاهد ارتقاء معرفت دینی و تعالی فرهنگ و سپس ارتقاء علمی است، اما با این وجود حمایت قانونی از این نخبگان در برنامه پنجم توسعه نیامده و حتی اساسنامه این مرکز نیز بسیاری از خدمات و مزایای مورد نیاز نخبگان را لحاظ ننموده است. از طرف دیگر اولین اولویت نخبگان شاهد تحقق آرمان های انقلاب و سپس محرومیت-زدایی و نهایتاً کنترل فساد اخلاقی است که نشاندهنده میراثداری آنان از انقلاب است. در پایان نیز پیشنهادهايي جهت تدوین برنامه ششم توسعه و تصحیح اساسنامه مرکز دانش پژوهان شاهد ارائه گردیده است.

جهت دریافت متن کامل مقاله کلیک کنید.

کد مطلب: 105271