داخلی صفحه اردبیل خبر
 
وصیت نامه
وصیت نامه شهید والامقام حسین آل محمد
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۶
اميداست به همين زودى جشن سقوط حكومت بعث عراق بگيريم . انشاءالله
وصیت نامه شهید والامقام حسین آل محمد
 
نام :حسين نام خانوادگى :آل‌محمد   نام پدر :اسماعيل   تاريخ‌تولد :10/05/1343  تاريخ شهادت :29/12/62
              
 بسم الله الرحمن الرحيم                                    
اميداست به همين زودى جشن سقوط حكومت بعث عراق بگيريم . انشاءالله
فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحيوة الدنيا بالاخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل اويغلب فسوف نوتيه اجراعظيما. « نساء74»                                                                                   
بنام الله پرورش دهنده روح الله وبنام حضرت مهدى منجى بشريت وصيتنامه خودرآغازمى نمايم
وصيت نامه ام‌را درحالى دارم مى نويسم كه لياقت شهيدشدن رادرخودم نمى بينم چون من كجاوآن مقام والاى شهيدكجامن كجاوآن شهيدان كجادرحالى دارم مى نويسم كه چندروزديگربه حمله باقى نمانده به فكرافتادم كه شايدخداوندمتعالى رحمتش عنايت فرمايدوتوفيق شهيدشدن رابه من بنده حقيروگناهكاربدهدكه شهيدشدن افتخارى است براى ماوسعادت ماراهم دربرداردوامااكنون چندجمله اى مى خواهم براى يادآورى خودم وسايربازماندگان وهمه خوانندگان بنويسم كه راستى‌خدارادرهرحال حاضربدانيم دنيارامحل عبوردانسته وآخرت رامحل قرار. آنچه مارابه زندگى دنيا داردوازفكرآخرت بازمى دارداهتمام دادن بزندگى مادى وحيات دنيوى است ولى اگرمسافروازبى اعتنا به وضع موجودباشيم ديگرهيچ چيزنمى‌توانددرمااثركندماراازخطر بازداردپس تامى توانيدبه عبادت خداوندبپردازيدونمازجماعت ودعاهاى كميل وتوسل وغيره رافراموش ننمائيدكه همين نمازهاودعاهاهستندكه مارابه فكرآخرت مى اندازد. وصيت ميكنم خانواده‌ام‌رابه‌تقوى وسعى دراينكه واجبى ازآنهافوت نشودومرتكب گناهى نشوندودرهرحال خداراحاضربدانند،واين ضعيف راازدعافراموش نكرده‌باشيدكه اين دنيامحل عبوراست دنيامحل قراركه دراين دنيابايدگشت و چيزى كه ازپدرومادرم مى خواهم‌اينست كه برادرانم راچنان پرورش دهندكه باآغوش بازمانندعلى اكبرشهادت رادربرگيرندمن راحلال‌كننداگرچه نتوانستم جواب زحمات آنهارابدهم وانشاالله اگرخداوندمرايك شهيدحساب كردشمارادرآن دنياشفاعت خواهم كردازعموى بزرگوارم جمعه پرچمى وسايرعموها مى خواهم آن زحماتى كه براى من كشيده‌اندمن راحلال كنندودرحق اين ضعيف دعاكنندومحل دفنم چنان كه ميسرباشدبه آدرس شهركردسودجان ببرندودرسودجان خاكم كنند. وازپدرومادرم مى خواهم كه من مبلغ ..15تومان ويك تسبيح كه درساك من هست كه ..2تومان آن را وتسبيح رابه خانواده‌مصيب شمالى تحويل دهندو..12تومان باقى مانده رابدهندبرايم روزه بگيرند.انشاالله كه خداوندمارابيامرزدومقدارى‌كتاب خواندنى ومقدارى در دارم كه آنهارابه مسجدمحل (هركجاكه باشد)تحويل دهندجهت استفاده عموم وبارديگرازمادرم وخواهرانم مى خواهم كه براى من به هيچ ناراحت نباشند چونكه ماازخدايم وبايدبسوى اوبرويم وشمابايدافتخاركنيدكه من درراه خداشهيدشوم وشماناراحت نباشيدكه خداى نكرده دشمن شادشود بايدهمچون كوه استواروشيرغران ودرياى خروشان درپى اهداف مقدستان   بوده باشيدوهمچون فاطمه زهراباصبروشكيبائى وزينب وارقدمهاى استوارترى به پيش بگذاريدانشاالله من راحلال كرده‌ايدكه نتوانستم جواب زحمات شمارابدهم ازبرادران عزيزم مى خواهم كه شماراه مراكه راه حسين است ادامه‌دهيدوكلاس درس خودرافراموش نكنيد.هميشه به فكرخداوندمتعال باشيدوهميشه ازمحرمات دورى جوئيدواجبات عمل كنيدوبه پدرومادرخوداحسان وخوبى كنيدحتى تاموقعى كه مرگ
شماميرسدومن‌راببخشيداگربه شماحرفى زده ام وحلالم‌كنيد.ضمنا"خانواده محترم من جمعا"63روزروزه ويك سال نمازدارم ياخودتان‌انجام دهيد
ياپول بدهيدبه كسى برايم بگيرد.خدايارونگه دارتان  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاة
 خداياخداياتاانقلاب مهدى خمينى رانگه دار                                                                                       
کد مطلب: 109873