داخلی صفحه زنجان خبر
 
آگهی مناقصه " دو مرحله ای "
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۵
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در نظر دارد اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی پروژه شامل اجرای نازک کاری "قسمت‌های باقیمانده از عملیات اجرایی در توانبخشی و اداری و فرهنگی و محوطه" به همراه تاسیسات کامل و موتورخانه "پروژه مجتمع فرهنگی و توانبخشی ایثارگران زنجان را از طریق برگزاری مناقصه "دو مرحله‌ای" به پیمانکار واجد الشرایط واگذارکند.
نام سازمان مناقصه گزار: بنیاد شهید و امورایثارگران
شرح مختصر موضوع مناقصه: واگذاری اجرای کلیه عملیات باقیمانده در پروژه مجتمع فرهنگی , توانبخشی ایثارگران استان به متراژ تقریبی 10500 مترمربع در شهرستان زنجان
مهلت خرید اسناد مناقصه: تا پایان ساعت اداری روز 28 اسفند ماه سال 1393
محل خرید اسناد مناقصه: به صورت حضوری در محل شهرستان زنجان، مجتمع ادارات جنب برق منطقه‌ای زنجان، سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران زنجان به شماره تلفن: 412890 33– 024
شرایط پیمانکار: دارای رتبه حداقل 3 ابنیه و 4 تاسیسات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
میزان سپرده شرکت در مناقصه : ( طبق آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی ) به مبلغ 000 /000 /250 ریال " دویست و پنجاه میلیون ریال " به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان
برآورد کلی کار مبلغ حدود 811 /119 /848 /59 ریال ( پنجاه و نه میلیارد و هشتصد و چهل و هشت میلیون ویکصدو نوزده هزار وهشتصدو یازده ریال)
قیمت اسناد مناقصه: 1/000/000 ريال است که می‌باید طی فیش  واریزی به شماره حساب 0100122925003 به نام بنیاد شهید و امورایثارگران استان بانک دی شعبه زنجان پرداخت شود.
سایر توضیحات به طور کامل در اسناد مناقصه درج شده است.
کد مطلب: 112348