داخلی صفحه کردستان خبر
 
وصیت نامه
سردارشهید احمدکرمی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۴
سردارشهید احمدکرمی
 

نام احمد:احمد

 نام خانوادگی:کرمی

تاریخ تولد3/6/1345

تاریخ مفقودالاثر:21/5/ 1365منطقه مهران

درتاریخ 17/7/1376 پیکرپاکش بعدازیازده سال پیداودرگلزارشهدای سریش آباد به خاک سپرده شد

بسم الله الرحمن الرحيم  بسم رب     الشهداءوالصديقين    

الذين‌آمنووهاجرووجاهدوافى سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عندالله واولائك هم الفائزون

‏آنان كه ايمان آوردند وازوطن هجرت گزيدند ودرراه خدا بامال وجانشان‌جهادكردند آنها رانزدخدامقام بلندى است وآنان به خصوص‌رستگاران وسعادتمندانند دردوعالم

‏بادرودوسلام بى پايان به رهبر عزيزم خمينى بت شكن وبنيانگذارجمهورى اسلامى وبادرودوسلام بيكران برهمه شهداازصدراسلام تاكنون وباسلام به پدرومادرعزيزم وباسلام به ملت شهيدپرور ايران وصيت نامه ام راشروع

پدرومادروهمسروبرادران عزيزم اميدوارم كه دروحله اول مراببخشيد .بخاطراينكه درمقابل زحمات ورنجهايى كه درموردحقير نموده‌ولى بنده درمقابل نتوانستم ذره اى ازاين فداكارى شماانجام وظيفه نمايم وشمااى مادرمهربانم وهمسرگراميم درموقع شهادت بنده مباداناراحت شويد كه شهادت تنهاآرزوى ديرينه بنده بوده است ،اگر گريه كرديد بخاطرسيدالشهداويارانش گريه كنيد نه براى بنده .پدرومادرعزيزم شماخودتان بهترميدانيد كه بنده هديه اى بوده ام كه خداوند به شما داده وآلان هم خواسته كه هديه راازشما بگيرد وشما بايد خوشحال باشيد ازاينكه اولين پسرشمادراين راه (خدا)به لقاءالله پيوسته اميدوارم كه مورد قبول خداوندمنان قراربگيرد .(اناوانااليه راجعون )ماازطرف خدائيم وهمه بايد به سوى او بازگشت نمائيم

پدرجان ومادرعزيزم وهمسرم تنهادخترم مرضيه رااميدوارم كه طورى تربيت نمائيد كه درجامعه زينب گونه بتواند زندگى نمايد وبه مرضيه هيچ موقع يتيم نگوئيد كه صاحب اصلى او خداوند ميباشد ازشماميخواهم كه كليه قوانين قرآن واسلام عزيزرا به او بياموزيد

پدرعزيزم بنده خيلى علاقه داشتم كه رهبرعزيزم راببينم ولى اورانديدم وازشماهاميخواهم‌كه سلام مرابه رهبرم برسانيد وبگوئيد تاآخرين قطره خونم سنگر اسلام عزيزراترك نخواهم كرد باخداى خود پيمان ميبندم كه درتمام عاشوراهاودرتمام كربلاهاباسيدالشهدا(ع)همراه باشم وسنگراوراخالى نگذارم تاهنكامى كه همه احكام اسلام رادرزيرپرچم اسلامى امام زمان (عج )باخونمان به اجرادراوريم .وشمااى برادرانم اميداين رادارم كه هر كارى كه ميخواهيد انجام دهيد موردرضاى خداوند باشد هركارى كه كرديد باياد خداوبه نام خداوبراى خدا هميشه پيامهاى شهدارامطالعه كنيد وببينيد كه ازملت ايران چه درخواستى راكرده اوراانجام دهيد راه حسين راادامه دهيد حسين گونه زندگى نمائيد ،به بيانات امام گوش داده وهرچه ميگويد عمل كنيد كه راه خمينى همان راه حسين است .پيام مرابه ملت شهيد پروربرسانيد كه هيچ موقع پشت اوراخالى نگذارند وهرنداى كه ميدهد همه وهمه لبيك گوى امام عزيز باشند ،وهمچنين روحانيت درخط امام مهدى وهادى جان مدرسه راسنگرخود قراردهيد ودرسهايتان راخوب بخوانيد كه مملكت درآينده به شمااحتياج دارد

پدرجان ازقول بنده به تمامى اقوام ودوستان وهمسايگان بگو كه اگر يك موقعى ازبنده ناراحتى ديده اند انشاالله كه مراببخشند وازهمكاران التماس دعا دارم

پدرجانم به برادرانم هميشه بگو كه دست ازدعاوقرآن خواندن برندارند وهميشه دعاگوى امام عزيز وبراى ظهورامام زمان باشند وهمچنين ملت حزب الله ،پدرم هيچ قرضى ندارم تنهااين راميخواهم بنويسم كه ازحقوق بنده مبلغ 1500تومان به حساب امورمالى سپاه بدهيد

خداياهاى وهوى بهشت راميبينم چه غوغايى حسين به پيشواز يارانش آمده چه صحنه اى فرشتگان نداميدهند كه همرزمان ابرهيم ،همراهان موسى،همدستان عيسى ،همكيشان محمد ،همسنگران على ،همفكران حسين همگامان خمينى ازسنگركربلاآمده اند چه شكوهى

خداياخداياتاانقلاب مهدى خمينى رانگهدار

 

سربازكوچك اسلام احمدكرمى

کد مطلب: 117389