آگهی مناقصه عمومی شماره 1/95 نوبت اول
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۸
اداره کل بنیاد شهید وامورایثارگران استان آذربایجان شرقی درنظر دارد امور تنظیفات،خدمات و آبدارخانه خود را به شرکت های دارای حسن سابقه،صلاحیت دار و واجد شرایط که دارای صلاحیت ازاداره کل کارورفاه اجتماعی می باشند واگذار نماید.
 
آگهی مناقصه عمومی شماره 1/95 نوبت اول
اداره کل بنیاد شهید وامورایثارگران استان آذربایجان شرقی درنظر دارد امور تنظیفات،خدمات و آبدارخانه خود را به شرکت های دارای حسن سابقه،صلاحیت دار و واجد شرایط که دارای صلاحیت ازاداره کل کارورفاه اجتماعی می باشندواگذار نماید.
اجدین شرایط می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی به مدت 7 روز جهت دریافت مستندات شرایط وشرکت درمناقصه
به آدرس تبریز؛ بلوار استاد شهریار جنب خیابان گلکار؛اداره کل بنیاد شهید وامورایثارگران استان ؛ اداره پشتیبانی مراجعه نمایند.
تلفن تماس 04136580880
تعداد  42 نفر
مدت یک سال ازاول اردیبهشت 95
سپرده شرکت درمناقصه   200000000 ریال
-آخرین مهلت دریافت اسناد وشرایط مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 4 اردیبهشت 1395 میباشد.
-مهلت تحویل اسناد وقیمت پیشنهادی ازتاریخ 5اردیبهشت 1395 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 14 اردیبهشت 1395 خواهد بود.
-تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات وقرائت قیمت پیشنهادی ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 15اردیبهشت 1395 خواهد بود وحضور کلیه شرکت کنندگان درجلسه آزاد می باشد.
-بنیادشهید وامورایثارگران در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است
-تمام هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
-هرگاه برندگان اول ودوم وسوم ازانعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده آن ها به ترتیب به نفع بنیاد شهید وامورایثارگران استان ضبط خواهد شد.
-کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
-سایر اطلاعات وجزئیات مناقصه دراسناد معامله درج گردیده است.
کد فراخوان پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات 1446986
مهد آزادی م الف582
اتمام پیام
کد مطلب: 160314