داخلی صفحه کردستان خبر
 
تشکیل جلسه کارگروه تخصصی بهداشت ودرمان
بازنگری درکمیسیون های پزشکی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۰
بازنگری درکمیسیون های پزشکی
 
به گزارش ایثار پیرو ابلاغ معاونت بهداشت ودرمان بنیادشهید مبنی برتشکیل کارگروه های تخصصی ومنطقه ای سراسرکشورکارگروه تخصصی منطقه ای غرب کشور باحضور معاونین بهداشت ودرمان استانهای کردستان،کرمانشاه،مرکزی،لرستان وهمدان به دبیری استان کردستان درسنندج برگزارشد دراین جلسه تصمیماتی درموضوع بازنگری درکمیسیون پزشکی آیین نامه ها وشیوه نامه های اجرائی معاونت بهداشت و درمان تشکیل ومقررگردید پیشنهادات ونقطه نظرات جلسه به معاونت بهداشت مرکزمنعکس گردد
 
کد مطلب: 178378