آئین نامه نقل و انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر در دانشگاههاي تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۲
در راستاي فرمايشات مورخ 05/08/75 مقام معظم رهبري(مدظله العالي) مبني بر بهبود بخشيدن به برنامه هاي آموزشي و فرهنگي فرزندان و همسران معزز شاهد با الويت خاص و با عنايت به مصوبه مورخ 13/07/72 شوراي طرح و برنامه در خصوص تدوين آئين نامه نقل و انتقال فرزندان و همسران دانشجوي شاهد و مصوبه جلسه 564 مورخ 07/04/84 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تعميم تسهيلات طرح شاهد به فرزندان آزادگان و فرزندان جانبازان 50الي 69% اين آئين نامه كه پس از تائيد ستاد مركزي شاهد و ايثارگر وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشكي و تصويب ستاد برنامه ريزي در جلسه مورخ 25/07/84 به تصويب نهايي شوراي طرح و برنامه امور فرهنگي فرزندان معزز شاهد رسيد، از نيمسال اول سال تحصيلي 85-84 در كليه دانشگاههاي كشور قابل اجراست.
لازم به ذكر است كه فرزندان و همسران شاهد و ايثارگر همانند ساير دانشجويان كشور از مزاياي آئين نامه هاي جاري نقل و انتقال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برخوردارند،لكن به دليل ضرورت حفظ كيان خانوادهائي كه در آنها فرزندان ذكور ويا فرزندان اناث و همسر موفق به تحصيل در مراكز آموزش عالي مي شوند اين آئين نامه به صورت خاص براي قبيل خانواده ها از سوي شوراي طرح و برنامه امور فرهنگي شاهد تصويب و جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
ماده 1) تسهيلات موضوع اين آئين نامه در كليه رشته هاي تحصيلي و دانشگاههاي تحت پوشش وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به ترتيب اولويت،افراد ذيل را شامل مي شود:
1- فرزندان اناث شاهد
2- فرزندان ذكور شاهد
3- همسر شاهد
4- جانبازان 50% و بالاتر و آزادگان
5- فرزندان اناث جانبازان 50% وبالاتر وآزادگان
6- فرزندان ذكور جانبازان 50% وبالاتر و آزادگان
7-همسران جانبازان 50% وبالاتر و آزادگان
8- جانبازان 25 الي 49%
تبصره1) دانشجويان واجد شرايط ورودي سالهاي قبل موضوع ماده 1، در صورت عدم تكميل ظرفيت به وسيله دانشجويان جديدالورود به ترتيب اولويت ذكر شده مشمول اين آئين نامه خواهند بود.
تبصره2) درصورتي كه سهميه انتقال بوسيله افراد واجد شرايط فوق تكميل نشود،براي همسران و فرزندان جانبازان 25 الي 49% استفاده خواهد شد.
تبصره3) دوره هاي دكتري تخصصي مشمول اين آئين نامه نخواهند بود.
ماده2) حداكثر 5% سهميه پذيرش در هر مقطع تحصيلي (كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري غير تخصصي) در هر دانشگاه يا دانشكده تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جهت انتقال افراد جديد الورود موضوع ماده 1 در شروع هرسال تحصيلي اختصاص مي يابد.
تبصره 1) ملاك تعيين ظرفيت پذيرش هر مقطع تحصيلي دفترچه راهنماي آزمون سراسري، دفترچه هاي راهنماي آزمون كارداني به كارشناسي، كارشناسي به كارشناسي ارشد سال ورود دانشجو مي باشد.
تبصره2) باتوجه به محدوديت ظرفيت دوره دكتري دندانپزشكي سهميه انتقالي دانشجويان شاهد در اين دوره تحت هر شرايطي 5% تجاوز نخواهد كرد و در صورت عدم تكميل ظرفيت استفاده از سهميه 5% رشته هاي پزشكي و داروسازي، مازاد سهميه اين رشته ها قابل استفاده در رشته دندانپزشكي نخواهد بود.
ماده3) كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند در هر سال تحصيلي با درخواست انتقال دانشجويان مشمول ماده1 اين آئين نامه پس از ثبت نام و در ابتداي ترم در شروع سال تحصيلي خارج از ضوابط نقل و انتقال آئين نامه آموزشي موافقت نمايند.
ماده4) دانشجويان شاهد و ايثارگري كه بنا بر راي كميسيون موارد خاص دانشگاه ملزم به تغيير رشته و تقليل مقطع به كارداني با كارشناسي شده اند، مي توانند حداكثر به ميزان 5 درصد از ظرفيت پذيرش رشته در خواستي به دانشگاههاي نزديك محل سكونت انتقال يابند. نزديكترين دانشگاه به محل سكونت خود اين دانشجويان در صورت دارا بودن رشته مورد نظر ملزم به پذيرش دانشجو مي باشند.
ماده5) واجدين شرايط با تائيد و معرفي اداره كل آموزش عالي بنياد شهدي و امور ايثارگران انقلاب اسلامي واز طريق معاونت ذيربط در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به دانشگاه مقصد معرفي خواهند شد.
ماده6) پس از ابلاغ اين آئين نامه ،تمام آئين نامه هاي قبلي مغايربا آن كان لم يكن تلقي ميگردند.
اين آئين نامه در 6 ماده و5 تبصره در تاريخ 06/10/84 به تصويب رسيد.
کد مطلب: 192316