آیین نامه های مصوب شورای طرح و برنامه
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۶
1 - آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر ضمیمه آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
مقدمه
به منظور تحقق فرامين بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره)
و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آيت ا... خامنه اي (مدظله العالي) درخصوص رسيدگي همه جانبه به امور آموزشي، فرهنگي يادگاران معزز شهدا و ايثارگران، و اهتمام ويژه در تربيت و تحصيل فرزندان آنان و در راستاي تحقق اهداف قانون جامع ایثارگران، اين آئين‌نامه با رويكرد توانمندسازي، عزتمندي، هويت مداري و متناسب با نيازهاي جامعه هدف و به منظور اصلاح، تكميل و تجميع آيين نامه ها و مقررات آموزشي موجود تدوين گرديده است و در جلسه مورخ 4/9/1393  ستاد برنامه ریزی طرح شاهد به تصويب نهايي رسيده است.
تعاريف:
الف) دانشجويان شاهد و ايثارگر: دانشجويان شاهد و ايثارگر شامل موارد ذيل مي باشند.
جانبازان 25% و بالاتر
آزادگان
همسر و فرزند (شهيد، جاويدالاثر، آزاده، جانباز 25% و بالاتر)
جانباز با حداقل 15% جانبازي و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
ب) ستاد: ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه
ج) كميته منتخب: كميته منتخب ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه، اين كميته به منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به درخواست هاي آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر و به تشخيص رئیس ستاد  تشكيل مي گردد و اعضاي آن متشکل از افراد ذیل می باشد.
معاون آموزشی دانشگاه یا مدیر آموزش دانشگاه به عنوان رئیس کمیته
مدیر کل( یا حسب مورد مدیر و یا رئیس گروه) امور دانشجویان شاهد و ایثارگر به عنوان دبیر ستاد
یک نفر از اعضای هیات علمی استاد مشاور دانشگاه
د) دبير ستاد: دبير ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه
يادآوري:
در دانشگاه ها و یا مراکز آموزش عالی كه كميته منتخب ستاد تشكيل نمي گردد موارد مربوطه در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه بررسي و تصميم گيري مي شود.
 
2 - آیین نامه تسهیلات آموزشی ويژه دوره‌هاي  كارداني، کارشناسی ناپيوسته و پيوسته،
ضمیمه آیین نامه آموزشی مصوب جلسه مورخ  4/9/93  شوراي ستاد برنامه ریزی طرح شاهد
تبصره1 الحاقی به ماده 7:
درصورتي كه معدل كل دانشجوي شاهد و ايثارگر 14 و بالاتر باشد مي تواند با رعایت ضوابط این ماده در نيم سال تابستان حداكثر 8 واحد درسي انتخاب نمايد.
2 تبصره 2 الحاقی به ماده 7:
دانشجوی شاهد و ایثارگر مي تواند حداکثر در دو نیم سال تحصیلی با تایید كميته منتخب ستاد حداقل 10 واحد درسی انتخاب نمايد.
3- تبصره الحاقي به تبصره 3 ماده 7:
دانشجوی شاهد و ایثارگری که حداکثر 10 واحد درسی برای اتمام واحدهای دوره تحصیلی داشته باشد می­تواند با تاييد كميته منتخب ستاد واحدهای مذکور را در نیم سال تابستان انتخاب نماید.
4- تبصره الحاقي به تبصره 5 ماده 7:
در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقی مانده دانشجو در پایان  نیم سال تحصیلی به تشخیص کمیته منتخب ستاد،  بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 14 واحد درسی برسد، در این صورت  میانگین کمتر از 12 دانشجو مشروطی محسوب نمی شود. (استفاده از اين تبصره فقط براي دو نيمسال مجاز مي باشد.)
5 تبصره الحاقی به ماده 12:
دانشجویان شاهد و ایثارگر برای دروس مردودی یکبار معاف از پرداخت هزینه می­باشند. همچنین در صورتیکه حذف درس دانشجوي شاهد و ايثارگر با تأیید ستاد انجام گرفته باشد از پرداخت هزینه معاف می­باشد.
6 تبصره الحاقی به ماده 15:
به حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجویان شاهد و ایثارگر در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیم سال و در دوره کارشناسی پیوسته دو نیم سال اضافه می شود.
7- تبصره الحاقی به تبصره 1 ماده 16:
مدت زمان امتحان (میان ترم و پایان ترم) برای دانشجوی جانباز که بدلیل عدم توانایی ناشی از مجروحیت نیاز به افزایش مدت زمان امتحان می باشد،  بنا به تشخیص و اعلام دبیر ستاد، حداکثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آن قابل افزایش است.
8 تبصره الحاقی به تبصره 1 ماده 17:
تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجوی شاهد و ایثارگر در جلسات درس یا امتحان با كميته منتخب ستاد می­باشد. چنانچه غيبت موجه دانشجوی شاهد و ایثارگر در جلسات امتحان درس يا دروس به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ و یا آلام متأثر از آن باشد و دانشجو نتواند در امتحان درس یا دروس اخذ شده شرکت با تأیید كميته منتخب ستاد می­تواند حداکثر تا پایان نیم سال بعدی در امتحان درس یا دروس شرکت نماید، در غیر این صورت درس یا دروس مذکور حذف می­شود و مطابق تبصره الحاقي به تبصره 5 ماده 7 رعایت حد نصاب الزامی نیست. " عدم ثبت نمره يا كسب نمره قبولي در درس يا دروس مذكور مانع اخذ دروس بعدي نخواهد شد."
9 تبصره الحاقی به تبصره2 ماده 17:
در شرایط خاص، حذف کلیه دروس یک نیم سال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجوی شاهد و ایثارگر و تأیید كميته منتخب ستاد تا قبل از شروع امتحانات امکان پذیر است. اين نيم سال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی­شود.
(استفاده از این تبصره فقط برای دو نیمسال مجاز می باشد.)
10 تبصره الحاقی به تبصره 3 ماده 17:
دانشجوی شاهد و ایثارگر مجاز است یک درس بیشتر از سایر دانشجویان حذف اضطراری نماید.
11 تبصره الحاقی به  تبصره 1 ماده 18: 
نمرات مردودی 5 عنوان درس دانشجوی شاهد و ایثارگری از کارنامه تحصیلی حذف و در میانگین نمرات آن محسوب نمی شود، مشروط بر اینکه در نیم سال های بعد حداقل نمره 12 را در دروس مزبور اخذ نماید.
12 تبصره الحاقی به ماده 19:
یک نیم سال به تعداد نیم سال­های مشروطی مجاز دانشجویان شاهد و ایثارگر اضافه می­گردد.
 13 تبصره الحاقی به  تبصره 2 ماده 20:
در صورتی که مرخصی برای  معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ و یا آلام متأثر از آن  باشد با ارائه مدارک مربوط و تایید ستاد و پزشک دانشگاه، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود.
 14- تبصره  الحاقی به ماده 21 :
در صورتیکه دانشجوی شاهد و ایثارگر به دلیل معالجات پزشکی و صدمات ناشی از جنگ و یا آلام متاثر از آن، دچار وقفه تحصیلی به میزان حداکثر 2 نیم سال شود، با تایید ستاد می تواند ادامه تحصیل دهد و آن مدت جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود.
15 تبصره  الحاقی به ماده 23 :
دانشجوی شاهد و ایثارگری كه به تشخيص كميته منتخب ستاد توانايي ادامه تحصيل در رشته خود را نداشته باشد، مي تواند به رشته ديگري در همان دوره و در ساير گروه هاي آزمايشي تغيير رشته دهد. در صورتي كه تغيير رشته، منوط به تغيير محل تحصيل دانشجو باشد، با تاييد و معرفي اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر سازمان امور دانشجويان، درخواست دانشجو در شورای موارد خاص مرکزی مطرح خواهد شد.
16 تبصره  الحاقی به تبصره ماده 23 :
برای دانشجویان شاهد و ایثارگر تغییر رشته با تشخيص ستاد و حداكثر دوبار امكان پذير مي باشد.
17 تبصره الحاقی به ماده 25:
تغيير گرايش دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع كارشناسي ناپيوسته با تشخيص كميته منتخب ستاد و براي يك بار انجام مي گيرد.
18 تبصره 1 الحاقی به ماده 26:
کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی موظفند در هر نیم سال تحصیلی با انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر مطابق آئین­نامه نقل و انتقال مصوب شورای طرح و برنامه شاهد موافقت نمایند. بهره­مندی دانشجویان شاهد و ایثارگر از آئین­نامه مذکور مانعی برای استفاده از ميهماني و انتقال از طريق " آيين نامه ميهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي كارداني، كارشناسي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي"نمی باشد.
 19 تبصره الحاقی به ماده 28:
انتقال توام با تغییر رشته یا گرایش برای دانشجویان شاهد و ایثارگر مطابق با تبصره­های الحاقی به مواد 23، 25 و 26 انجام مي گيرد.
20 تبصره الحاقی به ماده 28:
پذیرش کلیه دروس قابل تطبیق، با نمره 10 و بالاتر دانشجوی شاهد و ایثارگر میهمانی، انتقال و انتقالی توأم با تغییر رشته توسط دانشگاه مقصد الزامی است.(تشخیص قابل تطبیق بودن دروس در صلاحیت گروه آموزشی دانشگاه مقصد می باشد.)
21 -  تبصره الحاقی به تبصره ماده 29:
در صورت تایید کمیته منتخب، به دانشجوي شاهد و ايثارگر دو نيم سال فرصت داده مي­شود تا با گذراندن حداكثر 30 واحد معدل كل خود را حداقل به 12 برساند.
22 تبصره الحاقی به ماده 30:
در صورتي كه ميانگين نمرات واحدهاي گذرانده دانشجوي شاهد و ايثارگر منصرف يا محروم از تحصيل مقطع كارشناسي 10 و بالاتر باشد و حداقل 70 واحد درسي را گذرانده باشد يك نيم سال جهت جبران معدل كل اعطا مي­گردد. مبنای محاسبه معدل، مي تواند دروس گذرانده مجاز  با نمره بالای 12 قرار بگیرد.
3 - آیین نامه تسهیلات آموزشی مقطع كارشناسي ارشد،
ضمیمه آیین نامه آموزشی مصوب جلسه مورخ  4/9/93  شوراي ستاد برنامه ریزی طرح شاهد عالي
1 - تبصره الحاقی به ماده 7:
دانشجوی شاهد و ایثارگر مجاز است در طول دوره تحصيلي صرفاٌ در يك نيمسال كمتر از 8 واحد درسي اخذ نمايد و يا تعداد واحدهاي انتخابي را  به كمتر از 8 واحد تقليل دهد.
2 - تبصره الحاقی به ماده 8:
در صورتي كه معدل كل نمرات دانشجوی شاهد و ایثارگر 13 و بالاتر باشد به این تعداد یک نیمسال اضافه می شود.       
3 تبصره 2 الحاقی به ماده 10:
نمرات كمتر از 14 و يا مردودی حداکثر دو درس دانشجویان شاغل به تحصیل شاهد و ايثارگر از کارنامه تحصیلی حذف و در میانگین نمرات آنان محسوب نمی شود، مشروط بر اینکه نمرات هر یک از دروس مذکور پس از اخذ مجدد کمتر از 14 نباشد. جايگزيني نمره درس اختياري مردودي با درس ديگر اختياري بلامانع است.
4 تبصره 3 الحاقي به ماده 10:
دانشجوی شاهد و ایثارگري كه به دلیل درمان صدمات ناشی از جنگ یا آلام متآثر از آن موفق به انجام فعاليت هاي مربوط به درس ناتمام نشود (غیر از پایان نامه)، تا پايان اولين نيم سال تحصيلي پس از بازگشت به تحصيل با تشخيص و تاييد كميته منتخب ستاد فرصت دارد نمره ناتمام را به نمره قطعي تبديل نمايد.
5 تبصره 3 الحاقی به ماده 11:
درصورتیکه به تشخیص كميسيون پزشکي يا پزشك معتمد دانشگاه و تایید کمیته منتخب، درمان صدمات ناشی از جنگ یا آلام متآثر از آن مستلزم عدم حضور دانشجوی شاهد و ایثارگر به میزان بیش از 16/3 ساعات کلاس باشد آن درس حذف می شود.
6 تبصره 2 الحاقی به ماده 12:
دانشجوی شاهد و ایثارگری که به دلیل درمان صدمات ناشی از جنگ یا آلام متأثر از آن موفق به شرکت در امتحان درس یا دروسی نگردد، با تأیید كميته منتخب ستاد می تواند حداکثر تا پایان نیمسال بعد در امتحان آن درس یا دروس شرکت نماید، در غیر اینصورت آن درس یا دروس حذف می شود.
7 تبصره الحاقی به ماده 13:
علاوه بر يك ترم مرخصي مجاز، برای دانشجوی شاهد و ایثارگر در صورتي كه مرخصي تحصيلي براي معالجات ناشي از جنگ يا آلام متاثر از آن باشد، با تاييد كميته منتخب ستاد آن نیمسال جزو  سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمي شود.
8 تبصره 2 الحاقی به ماده 15:
در صورت تشخیص ستاد، یک نیم سال به حداکثر سنوات تحصیلی دانشجوی شاهد و ایثارگر افزوده
می شود.
9 تبصره 3 الحاقی به ماده 15:
در صورتیکه دانشجوی شاهد و ایثارگر به دلیل درمان صدمات ناشی از جنگ یا آلام متآثر از آن دچار وفقه تحصیلی گردد، حداكثر پس از گذشت 4 نيم سال تحصيلي با تأیید ستاد و با هماهنگی استاد راهنما،
می تواند ادامه تحصیل دهد.
10 تبصره 4 الحاقی به ماده 16:
در صورتیکه دانشجوی شاهد و ایثارگر به دلیل درمان صدمات ناشی از جنگ یا آلام متأثر از آن قادر به ادامه تحصیل در دانشگاه نباشد با پيشنهاد ستاد مبدآ و تایید و معرفی اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع و تصويب كميسيون بررسي موارد خاص مركزي  به دانشگاه دیگری انتقال می یابد.
4 - آیین نامه تسهیلات آموزشی مقطع دکتري (Ph.D
ضمیمه آیین نامه آموزشی مصوب جلسه مورخ  4/9/93  شوراي ستاد برنامه ریزی طرح شاهد
1 تبصره هاي الحاقی به ماده 3:
 الف - برای داوطلبان شاهد و ایثارگر آزمون دوره دکتری تخصصی، اعمال حداقل 70% نمره آخرین فرد پذیرفته شده شامل تمامي مراحل آزمون ورودی مي باشد.
ب - چنانچه پس از اعمال سهمیه 20% ایثارگران در ظرفیت نهایی پذیرش (آزاد، مربی، بورس و پرديس)بخش اعشاری عدد حاصل از 5/0 بیشتر و یا مساوی 5/0 باشد، به عدد بالاتر گرد می شود.
ج :  در آزمون هایی که برای پذیرش دانشجو در دو یا چند كد رشته يك گرایش برگزار می شود و امكان اعمال سهميه در هر یک از كد رشته همان گرايش وجود ندارد، مجموع ظرفیت كد رشته ها برای تعیين سهمیه 20%  ایثارگران در نظر گرفته شود.
تبصره الحاقی به ماده 4:
در صورت تكميل ظرفيت پذيرش استاد راهنما، براي رساله دكتري، در هر رشته با موافقت استاد راهنما و تایید گروه آموزشی مربوط يك نفر داوطلب شاهد و ايثارگر به صورت مازاد بر ظرفيت معرفي شود. در هر حال سقف پذیرش سالانه مطابق مقررات دانشگاه بوده و هر استاد راهنما تا فارغ التحصیلی دانشجوی مازاد سهمیه شاهد، امکان گرفتن دانشجوی مازاد بر سهمیه را ندارد.
3- تبصره هاي الحاقی به ماده 11:
الف - در صورت تشخیص و تایید ستاد، يك نمیسال به حداکثر سنوات تحصیلی دانشجوی شاهد و ایثارگر اضافه می شود.
ب - به دانشجوی شاهد و ایثارگر که جهت درمان صدمات ناشی از جنگ یا آلام متأثر از آن نیاز به مرخصی دارد با تشخیص و تایید كميته منتخب ستاد و هماهنگی استاد راهنما دو نمیسال مرخصی بدون احتساب در سنوات اعطا می گردد.
4- تبصره الحاقی به تبصره 12:
دانشجوي جانباز 25% و بالاتر، آزاده، فرزند و همسر(شهید، جانباز50% و بالاتر و آزاده) با تایید ستاد و هماهنگی گروه آموزشی مربوطه يك بار اضافه تر مي تواند در ارزيابي جامع شركت نماید.
5- تبصره الحاقی به تبصره 14:
براي دانشجوي جانباز 25% و بالاتر، آزاده، فرزند و همسر(شهید، جانباز50% و بالاتر و آزاده) با تایید ستاد و هماهنگی گروه آموزشی به اين تعداد يك نيمسال اضافه مي شود.
این آیین نامه در 3 فصل و 37 بند در جلسه مورخ 4/9/93 ستاد برنامه ریزی امور فرهنگی طرح شاهد به تصویب رسید.
5 - آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر ضمیمه آئین نامه های آموزشی
دوره های دکتری ( پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ) ،کارشناسی پیوسته ، ناپیوسته و کاردانی
وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی
تعاریف:
ماده 1- تسهیلات این آئین نامه متناسب با مواد آن به دانشجویان شاهد و ایثارگر ذیل تعلق می گیرد:
فرزندان و همسران ( شهید ، مفقود الاثر ، آزاده ، جانباز 25% و بالاتر)
آزاده با حد اقل 6 ماه سابقه اسارت
جانباز 25% و بالاتر و همچنین جانباز با حد اقل 15% جانبازی و 3 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
رزمنده با حداقل 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
تبصره 1: منظور از ستاد شاهد و ایثارگر در این آئین نامه ستاد شاهد و ایثارگر هر دانشگاه می باشد.
تبصره 2: عنوان ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در این آیین نامه به اختصار ستاد نامیده می شود.
ثبت نام:
ماده 2- به دانشجوی جانبازی که به علت بیماری و یا ادامه درمان نتواند در مهلت تعیین شده برای ثبت نام در هر    نیم سال مراجعه کند اجازه داده می شود (مشروط بر اینکه گواهی پزشکی که به تایید ستاد رسیده باشد ارائه نماید) تا زمان حذف و اضافه ثبت نام و انتخاب واحد کند.
واحد های درسی:
ماده 3 دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در هر نیم سال حد اقل 10 واحد انتخاب نمایند و حد اکثر تا چهار نیم سال از نیم سال هایی که دانشجو 10 واحد انتخاب نموده است با نظر ستاد جزو سقف سنوات مجاز تحصیلی دانشجو محاسبه نخواهد شد.
تبصره: در نیم سالی که دانشجوی شاهد و ایثارگر خارج از اختیار خود مجبور به انتخاب کمتر از 10 واحد بوده است ، در صورت کسر میانگین نیم سال ( کمتر از 12 یا 14 با توجه به آئین نامه های آموزشی مربوطه ) آن نیم سال به عنوان نیم سال مشروطی محاسبه نخواهد شد.
ماده 4- دانشجوی شاهد و ایثارگری که با گذراندن حد اکثر 8 واحد درسی فارغ التحصیل می شود در صورتی که میانگین کل نمرات او حداقل 14 باشد، می تواند در دوره تابستانی حداکثر 8 واحد انتخاب نماید.
تبصره : دانشجوی شاهد و ایثارگری که جهت شرکت در آزمون های جامع علوم پایه و یا پیش کارورزی حداکثر 8 واحد درسی باقیمانده داشته باشد با تشخیص و تایید ستاد مجاز به انتخاب حداکثر 8 واحد در دوره تابستانی می باشد.
حضور و غیاب:
ماده 5- دانشجوی شاهد و ایثارگری که به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ یا متاثر از آلام گذشته نتوانند در جلسه یا جلسات امتحانی درس یا دروس گرفته شده شرکت کند با تایید مدارک توسط ستاد می تواند طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی ذیربط تعیین می شود حد اکثر تا پایان نیم سال بعدی در امتحان آن درس  یا دروس شرکت نماید ، در غیر اینصورت درس یا دروس مذکور حذف می شود.
ماده6- تشخیص موجه و یا غیر موجه بودن غیبت دانشجویان شاهد و ایثارگردر کلاس درس و یا در جلسات امتحان میان نیم سال، پایان نیم سال، آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی برعهده ستاد می باشد.
حذف و اضافه:
ماده 7- دانشجوی شاهد و ایثارگر می تواند دو درس نظری خود را تا 5 هفته مانده به پایان نیم سال تحصیلی حذف نماید مشروط بر اینکه تعداد واحد های باقی مانده او از 10 واحد کمتر نشود.
تبصره: دانشجویان شاهد و ایثارگر حد اکثر برای 2 مرتبه در مقطع کاردانی و کارشناسی نا پیوسته، 3 مرتبه در مقطع کارشناسی و 4 مرتبه در مقاطع بالاتر می توانند از تسهیلات این ماده مذکور بهره مند گردند.
ماده 8 - تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در هر نیم سال تحصیلی بر عهده ستاد می باشد که در آن صورت آن نیم سال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نخواهد شد.( دانشجویان شاهد و ایثارگر حداکثر برای 1 مرتبه در مقطع کاردانی و کارشناسی نا پیوسته، 2 مرتبه در مقطع کارشناسی و 3 مرتبه در مقاطع بالاتر می توانند از تسهیلات این ماده استفاده نمایند)
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو:
ماده 9- مدت زمان امتحان های میان نیم سال و پایان نیم سال برای دانشجویان جانباز با توجه به وضعیت جسمانی آنها بنا به تشخیص ستاد حداکثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آن ها قابل افزایش است. مدت زمان آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی نیز تا 25% مدت زمان امتحانات مذکور برای این دانشجویان (جانباز) قابل افزایش خواهد بود.
ماده 10- نمرات مردودی حداکثر 3 درس دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در میانگین کل نمرات پایان نیم سال و میانگین کل نمرات آن ها محسوب نمی شود مشروط بر اینکه نمرات هر یک از دروس پس از اخذ آن ها و شرکت در امتحان های مربوطه کمتر از 12 نباشد.
تبصره: جهت دانشجویان 25% به بالا به ازای هر 10 درصد اضافه جانبازی ، یک درس به 3 درس اضافه می شود در هر حال دروس حذف شده نباید از 5 درس تجاوز نماید.
ماده 11- جهت جبران کسر میانگین کل دوره تحصیل در مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی، دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند دروس مزبور را با رعایت سایر شرایط، در سقف سنوات تحصیلی در دو نیم سال تکرار نماید.
ماده 12- در دوره های دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دروسی را که دانشجوی شاهد و ایثارگر جهت جبران کسر میانگین در سقف سنوات مجاز مرحله مربوطه اخذ می نماید در صورتیکه نمرات آن ها از حد نصاب میانگین مرحله مربوطه بالاتر باشد نمرات مردودی قبلی درس مورد نظر از نمرات مرحله مربوطه حذف می شود و تنها در میانگین کل تحصیل در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره: حد اکثر 4 نیم سال از نیم سال هایی را که دانشجوی شاهد و ایثارگر جهت جبران کسری میانگین انتخاب واحد می نماید جزو حداکثر سنوات تحصیلی وی محاسبه نخواهد شد.
ماده 13- در صورت قبولی دانشجوی شاهد و ایثارگر در آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی و مردودی در یکی از دروس اعلام شده پس از آزمون و یا کسر میانگین کل مرحله مربوطه ( مرحله های علوم پایه و پیش کارورزی)، قبولی در آزمون جامع مذکور تا جبران میانگین آن مرحله و یا قبولی در درس مذکور محفوظ باقی خواهد ماند.
مرخصی:
ماده 14- در صورتی که مرخصی برای معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ باشد و مدت درمان بیش از یک ماه ادامه یابد و مدارک مربوطه مورد تایید ستاد واقع شود آن نیم سال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود . همچنین علاوه بر مرخصی تحصیلی مجاز، اعطای چهار نیم سال مرخصی بدون احتساب در سنوات به همسران (شهید، جانباز 50% و بالاتر و جانباز اعصاب و روان با حد اقل 25% جانبازی) با تایید ستاد بلامانع است.
انتقال:
ماده 15- پذیرش کلیه دروس گذرانده شده دانشجوی شاهد و ایثارگر انتقالی توسط دانشگاه مقصد الزامی است.
تغییر رشته :
ماده 16- گذراندن حداقل 14 واحد درسی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی تغییر رشته کفایت می کند.
ماده 17- دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه فارغ از شرایط احراز رتبه نسبی ، از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر تغییر رشته دهند.
تبصره: برای دانشجویان شاهد و ایثارگر نمرات دروس پذیرفته نشده از رشته قبل در رشته جدید محاسبه نمی شود.
ماده 18- دانشجویان شاهد و ایثارگری که به دلیل مشکلات آموزشی از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی محروم می شوند در صورتیکه کمتر از 68 واحد گذرانده باشند و میانگین کل نمرات آنها مساوی یا بیشتر از 10 باشد می توانند به مقطع کاردانی  تغییر رشته دهند و در صورتی که بیش از 68 واحد گذرانده باشند می توانند به مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و نا پیوسته تغییر رشته دهند (مشروط بر اینکه میانگین کل نمرات آن ها مساوی یا بیشتر از 10باشد).
ماده 19- ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه می تواند تایید برخی از مواد این آئین نامه، که اجرای آن ها منوط به تأیید ستاد است را به مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تفویض نماید.
ماده 20- کلیه آئین نامه های تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر (آئین نامه تسهیلات آموزشی دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته مصوب جلسه 306 شورای عالی برنامه ریزی مورخ 14/8/74، آئین نامه اجرایی آموزش عالی آزادگان تصویب نامه هیئت وزیران شماره85634ت293Ðمورخ4/8/69 و آئین نامه نقل و انتقال 5% دانشجویان شاهد و ایثارگر و...) کما فی السابق به قوت خود باقی بوده و مفاد آن لازم الاجرا می باشد.
ماده 21- این آئین نامه عطف به ماسبق نمی شود و صرفا شامل دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع فعلی می گردد.
ماده22- مرجع نهایی تفسیر مواد این آئین نامه و موارد اختلافی با آئین نامه های قبلی به عهده اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع خواهد بود.
آخرین نسخه اصلاحیه این آئین نامه در 22 ماده و 8 تبصره در جلسه مورخ 4/9/93 ستاد برنامه ریزی امور فرهنگی طرح شاهد به تصویب رسید.