آیین نامه های مصوب شورای طرح و برنامه
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۶
1 - آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر ضمیمه آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
مقدمه
به منظور تحقق فرامين بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره)
و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آيت ا... خامنه اي (مدظله العالي) درخصوص رسيدگي همه جانبه به امور آموزشي، فرهنگي يادگاران معزز شهدا و ايثارگران، و اهتمام ويژه در تربيت و تحصيل فرزندان آنان و در راستاي تحقق اهداف قانون جامع ایثارگران، اين آئين‌نامه با رويكرد توانمندسازي، عزتمندي، هويت مداري و متناسب با نيازهاي جامعه هدف و به منظور اصلاح، تكميل و تجميع آيين نامه ها و مقررات آموزشي موجود تدوين گرديده است و در جلسه مورخ 4/9/1393  ستاد برنامه ریزی طرح شاهد به تصويب نهايي رسيده است.
تعاريف:
الف) دانشجويان شاهد و ايثارگر: دانشجويان شاهد و ايثارگر شامل موارد ذيل مي باشند.
جانبازان 25% و بالاتر
آزادگان
همسر و فرزند (شهيد، جاويدالاثر، آزاده، جانباز 25% و بالاتر)
جانباز با حداقل 15% جانبازي و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
ب) ستاد: ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه
ج) كميته منتخب: كميته منتخب ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه، اين كميته به منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به درخواست هاي آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر و به تشخيص رئیس ستاد  تشكيل مي گردد و اعضاي آن متشکل از افراد ذیل می باشد.
معاون آموزشی دانشگاه یا مدیر آموزش دانشگاه به عنوان رئیس کمیته
مدیر کل( یا حسب مورد مدیر و یا رئیس گروه) امور دانشجویان شاهد و ایثارگر به عنوان دبیر ستاد
یک نفر از اعضای هیات علمی استاد مشاور دانشگاه
د) دبير ستاد: دبير ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه
يادآوري:
در دانشگاه ها و یا مراکز آموزش عالی كه كميته منتخب ستاد تشكيل نمي گردد موارد مربوطه در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه بررسي و تصميم گيري مي شود.
 
2 - آیین نامه تسهیلات آموزشی ويژه دوره‌هاي  كارداني، کارشناسی ناپيوسته و پيوسته،
ضمیمه آیین نامه آموزشی مصوب جلسه مورخ  4/9/93  شوراي ستاد برنامه ریزی طرح شاهد
تبصره1 الحاقی به ماده 7:
درصورتي كه معدل كل دانشجوي شاهد و ايثارگر 14 و بالاتر باشد مي تواند با رعایت ضوابط این ماده در نيم سال تابستان حداكثر 8 واحد درسي انتخاب نمايد.
2 تبصره 2 الحاقی به ماده 7:
دانشجوی شاهد و ایثارگر مي تواند حداکثر در دو نیم سال تحصیلی با تایید كميته منتخب ستاد حداقل 10 واحد درسی انتخاب نمايد.
3- تبصره الحاقي به تبصره 3 ماده 7:
دانشجوی شاهد و ایثارگری که حداکثر 10 واحد درسی برای اتمام واحدهای دوره تحصیلی داشته باشد می­تواند با تاييد كميته منتخب ستاد واحدهای مذکور را در نیم سال تابستان انتخاب نماید.
4- تبصره الحاقي به تبصره 5 ماده 7:
در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقی مانده دانشجو در پایان  نیم سال تحصیلی به تشخیص کمیته منتخب ستاد،  بنا به دل