بخشنامه هدیه تحصیلی همکاران دانشجو
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۱
پيرو بخشنامه هاي شماره  ۱۲۲۸ و ۱۲۱۲۳ / ۴/ ۵۰۰۹ به تاريخ هاي ۱۴ /۲ / ۹۴ و  ۲۲ /۱۰/ ۹۳در خصوص تشويق همكاران تحت عنوان هديه تحصيلي به استحضار مي رساند، به منظور جلو گيري از پراكندگي ارسال مستندات(كارنامه ترم) از اين پس، مدارك دريافتي اطلاعات دانشجويان ممتازتنها در سه زمان جمع آوري مي گردد۰ 
ترم بهار از اول مرداد لغايت پانزده شهريور هر سال   
   ترم تابستان از پانزده شهريور لغايت بيست مهر  هرسال
ترم پائيز از اول بهمن لغايت بيست اسفند هرسال
لازم به يادآوري است به مدارك ارسالي پس از تاريخ هاي فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد۰
ملاك بررسي كارنامه ها ۸ واحد وبالاتر مي باشد.
براي هر  كارمند در سال تحصيلي فقط دو نوبت هديه تشويقي پرداخت خواهد شد.
ضمنا، اطلاعات ارسالي مي بايستي برابر فرم  (پيوست) تكميل و سپس به همراه اصل كارنامه ممهور به مهر دانشگاه به اين اداره كل  ارسال گردد.

دریافت بخشنامه                         دریافت فرم
کد مطلب: 220078