داخلی صفحه کردستان خبر
 
انتخابات هیئت مدیره وانجمن نخبگان شاهدوایثاراستان کردستان برگزارشد
خانواده های معظم شاهد وایثارگرسرمایه های ارزشمند جامعه هستند
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۳
خانواده های معظم شاهد وایثارگرسرمایه های ارزشمند جامعه هستند
 
به گزارش ایثارجلسه انتخابات هیئت مدیره وانجمن نخبگان شاهدوایثاراستان کردستان برگزارشد دراین مراسم محمد سلیمانی بااشاره به موضوع شهادت وجایگاه علم دراسلام گفت به فرموده امام راحل که نشأت گرفته ازحدیث نبوی است یکی ازویژگی های شهید این است که شهید نظرمی کند به وجه الله واین نظر به وجه الله برای هرنبی وشهیدی آسان است وبراساس روایت محبوبترین قطره درپیشگاه خداوند قطره خون شهیداست که برزمین جاری میشود وگناهان او آمرزیده می گردد وشهید همچون کسی است که تازه ازمادرمتولد میشود وبا این همه توصیف روایت شده که فضیلت خون شهید وعلم ودرمقام سنجش فضیلت علم برخون شهید برتری پیدا می کند وقلم دانشمندان برخون شهدا فضیلت دارد قلمی که انسان ساز وشهید پروراست مدیرکل بنیادشهید ازخانواده های معظم شهیدان بعنوان سرمایه های ارزشمند جامعه اسلامی نام برد وتشکل هیئت مدیره نخبگان وسرآمدان شاهدرابا هدف ارتقای منزلت اجتماعی ایثارگران درجامعه اسلامی وانسجام بخش دربین فرزندان وترویج فرهنگ ایثاروشهادت نام برد
 
کد مطلب: 231486