ارزيابي و شناسايي توانمندي هاي مديريتي اولین گروه از مدیران پایه
ارزيابي و شناسايي توانمندي هاي مديريتي اولین گروه از مدیران پایه
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۱
به منظور عملياتي كردن مفاد تصويب نامه شماره 206/93/11851 تاريخ 1393/09/05  شوراي عالي اداري و با توجه به دستور معاونت توسعه مديريت و منابع، در راستاي ارزيابي و شناسايي توانمندي هاي مديريتي، اولین گروه از مدیران  پایه (روسای ادارات ) به تعداد 16 نفرکه دوره جانشین پروری را به مدت 224 ساعت گذرانده اند ، روزهای سه شنبه 1396/11/03 و چهارشنبه 1396/11/04 در کانون ارزیابی حضور یافتند.
 
کد مطلب: 233328