داخلی صفحه کردستان خبر
 
دیدار وملاقات عمومی درستاد استان
دیداربا بیش از چهل خانواده شهید وایثارگر
تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۱
دیداربا بیش از چهل خانواده شهید وایثارگر
 
به گزارش ایثار از کردستان مدیرکل بنیادشهید درهفته گذشته با بیش ازچهل خانواده شهید وایثارگراستان دردفتر کارخود ازنزدیک ملاقات نموده و دستورات لازم جهت رسیدگی به مشکلات آنان را صادرنمود لازم به یادآوری است که معاونین تعاون وبهداشت ودرمان مدیرکل را دراین ملاقات های عمومی همراهی نمودند
کد مطلب: 234305