داخلی صفحه کردستان خبر
 
دیداربا خانواده شهداوایثارگران بیجار
تجلیل وتکریم ازخانواده شهدا وایثارگران وظیفه همه مسئولین است
تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۰
تجلیل وتکریم ازخانواده شهدا وایثارگران وظیفه همه مسئولین است
 
به گزارش ایثارازکردستان آقای حمدالله کریمی نماینده مردم شهرستان بیجاردرمجلس شورای اسلامی باحضوردرساختمان بنیادشهیداین شهرستان ازنزدیک ارائه فعالیتهای اجرایی به خاندان مکرم شاهدراموردبازدیدقراردادندسپس درادامه همراه بامدیرکل بنیادشهیدوامورایثارگران استان،زندیه فرمانداربیجارو پورقره خان رئیس بنیادشهیداین شهرستان طی نشستی درمحل ساختمان اداری بنیادشهیدوامورایثارگران شهرستان بابیش ازبیست خانواده ایثارگرشهرستان مزبوردیداروملاقات عمومی داشته وضمن استماع صحبتها ومسائل ومشکلات مطروحه مراجعین رسیدگیهای لازم راانجام دادندخاطرنشان می سازددراین نشست کریمی نماینده مردم بیجارکه خودازیادگاران معززشاهد می باشندتکریم وتجلیل این بزرگواران راوظیفه تمامی مسئولین دانسته ودرجهت رسیدگی به اموراین قشرمکرم تاحصول نتیجه اعلام آمادگی نمودندهمچنین زندیه فرمانداربیجارنیزبیان داشتندتمامی دستگاههای اجرائی درسطح شهرستان آماده رسیدگی به این ولی نعمتان عزیزمی باشندنجفی نیزضمن تشکرازتشریک مساعی آنان تجلیل وتکریم ازخانواده های مکرم شاهدوایثارگررا یکی از اولویتهای مهم این نهادارزشی دانستند.
کد مطلب: 246265
 
 
 
نیاز امروز ما به بازخوانی میراث شهدا
 

سیدمحمدعلی شهیدی؛ نماینده ولی فقیه، معاون رییس ...