متن تقدیرنامه ریاست عالی بنیاد از مدیر عامل و کارکنان صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
تقدیر ریاست عالی بنیاد از مدیر عامل و کارکنان صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۸
تقدیر ریاست عالی بنیاد از مدیر عامل و کارکنان صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
 کد مطلب: 300911