روزى كه «حاج قاسم» به ديدار «زينب» رفت
صميميت، چاشنى ديدارى از جنس پدر و دخترى
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۳
همســر و دو فرزند شهيد حسين محرابى با ســردار سليمانى ديدارى داشتند كه بــه گفته خانواده شــهيد، «صميميت» شيرينى اين ملاقات را تكميل كرد.
صميميت، چاشنى ديدارى از جنس پدر و دخترى
 
کدخبر: 9037 || تاریخ: 22مرداد1398
روزنامه قدس خراسان: كم نيستند خانواده هاى شهيدى كه عزيزان خود را براى دفاع از اســلام و وطن فدا كرده و هميشــه در معرض اتهام كســب ماديات بوده اند، اما نگاهى بــه حال و هوا و درد دل اين خانواده ها نشان مى دهد كه حقيقت چيز ديگرى است.فراموش نشدن، كمترين حقى اســت كه خانواد ه هاى شهيد دارند و اين بار سردارى از جنس انقلاب است كه اين حق را به نحو احسن ادا مى كند. همســر شــهيد حســين محرابى در مورد چگونگى فراهم شــدن ديدار با سردار حاج قاســم ســليمانى مى گويد: هنگامى كه در هتل استقلال تهران براى ديدار خانواده هاى شهداى مدافع حرم با سردار سليمانى بوديم، دخترم زينب در صحبتى كه آنجا با ســردار داشت، قول يك ديدار خصوصى در منزل را از ايشان مى گيرد و سردار بدون هيچ حرفى قبول مى كند. مرضيه بلديه در مورد احساس خود از حضور اين سردار در منزل شهيد توضيح مى دهد: ما انتظار ديدار و حضور چهره هاى انقلابى مانند حاج قاسم ســليمانى را داشــتيم و براى ما موجب افتخار بود كه يك سردار سپاه، آن هم سردار سليمانى در منزل ما حضور پيدا كنند. وى حال و هواى ديــدار را اين گونه توصيف مى كنــد: من و دخترانم حــس نمى كرديم كــه يك مســئول عالى رتبه بــا ما صحبت مى كند؛ ذره اى احساس دورى يا رسميت در برخوردهاى سردار حس نمى شد و رابطه اى كه در همان زمان كوتاه بين سردار سليمانى و دختران من ايجاد شده بود از جنس پدر- دخترى و صميميت، چاشنى اين ديدار بود.
ديدار فراموش نشدنى
همسر شهيد محرابى ادامه مى دهد: اين ديدار فراموش نشــدنى براى ما تداعى كننده ديدارى بود كه با رهبر معظم انقلاب داشتيم و ســردار را كه با رشادت و عملكرد خود در ميدان جنگ لرزه به تن دشمنان مى اندازد، مانند عضوى از خانواده تصور مى كرديم. وى دربــاره حضور و تأثير افرادى مانند حاج قاســم ســليمانى نيز اضافه مى كند: وجود چهره هايى مانند ســردار ســليمانى كه در جريان انقلابى به اســطوره تبديل شده اند، مى تواند براى نسل جوان كشور ما در ايثار و فداكارى براى اسلام و انقلاب اسلامى انگيزه ايجاد كند.
حفظ رابطه خالصانه با شهدا؛ توصيه سردار سليمانى به دختر شهيد
دختر شهيد محرابى هم در ادامه از احساس خود نســبت به اين ديدار مى گويد: من هيچ احســاس دورى از سردار نداشتم و از صميم قلب مشــتاق ديدار ايشان بودم. وقتــى از ارادت قلبى خود به ســردار ســليمانى براى دوستانم مى گفتم، من را با گفتــن اينكه «چطور كسى را الگوى خودت قرار داده اى كه حتى يك بار هم به شما سر نزده؟» مسخره مى كردنــد، امــا اكنون با كمــال افتخــار مى توانــم شيرينى اين ديدار و رابطه پدر و دخترى را به آن ها يادآورى كنم. زينب محرابى درباره نقل قول و توصيه سردار سليمانى به خودش تشــريح مى كند: حاج قاسم به من گفت: من از اين به بعد دو دختر به اسم زينب دارم و من را هم دختر خودش دانست و به حفظ رابطه خصوصى و خالصانه با شهدا توصيه كرد. وى با اشــاره به اينكه موقع رفتن، ســردار سليمانى درخواســت من را براى حضور در اتاقم قبول كرد، تصريح مى كند: ســردار از محافظان و عكاس خواست كه بيرون بمانند و مــن و «عمــو قاســم» لحظاتــى تنهايى صحبت كرديــم؛ ايشــان ضمــن تحسين من به خاطر اينكه عكس شــهيد جهاد و عماد مغنيه را در اتاقم داشتم، از شخصيت اين دو شهيد نيز برايم تعريف كردند.
دختر شــهيد محرابى وقوع اتفاقى جالــب در اين ديدار را نيــز اين گونــه توضيح مى دهــد: خانواده دايى من كه در اين ديدار حضور داشــتند از سردار درخواست كردند به اختيار خودشان، نام دختر دايى ســادات من را كه آرشيدا بود، تغيير بدهند و ايشان هم نام «زينب» را براى او انتخاب كردند.
گفتنى است سردار سليمانى دو انگشتر خود را به عنوان هديه به فرزندان شهيد اهدا كرد.
انتهای پیام/
 
کد مطلب: 301158