حیات
جهت اطلاع ایثارگران از دریافت کنندگان حقوق شهید بعد فوت همسر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۳
جهت اطلاع ایثارگران از دریافت کنندگان حقوق شهید بعد فوت همسر
 
حیات:حقوق شهید پس از فوت همسر به چه کسی می رسد؟
دبیر کمیسیون ماده ١٦ رسیدگی به شکایت ایثارگران: حقوق شهید پس از فوت همسرش به فرزندان و سایر افراد تحت تکفل قانونی تعلق می گیرد.
اشخاص تحت تکفل در ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری تعریف شده اند، بر این اساس وراث قانونی عبارتند از: فرزندان و زوج یا  زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده‌اند و همچنین نوادگانی‌که پدر و
مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی می‌باشند.
کد مطلب: 311676