دوره عمومی "پدافند غیر عامل"(وب کنفرانس) سال 99 گروه یک
دوره عمومی "پدافند غیر عامل"(وب کنفرانس) سال 99 گروه یک
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۸
دوره عمومی "پدافند غیر عامل"(وب کنفرانس) سال 99 گروه یک
باعنایت به بخشنامه شماره
دوره عمومی "پدافند غیر عامل"(وب کنفرانس) سال 99 گروه یک
200/91/36973 تاریخ91/9/18 سازمان اداري و اسـتخدامی کشور دوره آموزشی پدافندغیرعامل، به صورت نیمه حضوري از تاریـخ 99/3/25 لغایت 99/4/29 طی دوجلسه وب کنفرانس براي همکـاران استانی (مرحله اول) بر اساس نامه شماره  5009/99/56721 مورخ 99/03/20 برگزار میگردد.
کد مطلب: 339086
 


 
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور