دوره آموزشـی عمومی«آشـنایی با نحوه مستندسازي دانش سازمانی»سال99
دوره آموزشـی عمومی«آشـنایی با نحوه مستندسازي دانش سازمانی»سال99
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۳۷
دوره آموزشـی عمومی«آشـنایی با نحوه مستندسازي دانش سازمانی»سال99
با
دوره آموزشـی عمومی«آشـنایی با نحوه مستندسازي دانش سازمانی»سال99
عنایت به اسـتقرار سیسـتم مدیریت دانش در بنیادشـهید و امور ایثارگران، دوره آموزشـی عمومی«آشـنایی با نحوه مستندسازي دانش سازمانی» به مدت 8 ساعت به صورت غیرحضوري بر اساس نامه شماره 5009/99/60071 مورخ  1399/03/24 برگزار می گردد.
کد مطلب: 339631
 


 
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور