دوره های آموزشی تخصصی تیر و مرداد 99
دوره های آموزشی تخصصی تیر و مرداد 99
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۲
دوره های آموزشی تخصصی تیر و مرداد 99
دوره
دوره های آموزشی تخصصی تیر و مرداد 99
های آموزشی تخصصی تیر و مرداد 99 از تاریخ 21 تیر ماه لغایت 8 مرداد ماه طبق جدول پیوست نامه شماره 5009/99/93815 مورخ 1399/04/22 برگزار می گردد.