پرتال اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران 24 ارديبهشت 1394 ساعت 10:24 http://isaar.ir/doc/news/fa/117672/ -------------------------------------------------- عنوان : آگهی ارزیابی کیفی -------------------------------------------------- متن : اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان " زنجان " در نظر دارد دراجرای ماده 7 آئین نامه بند ج از ماده 12 قانون برگزاری مناقصات ، جهت اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی باقیمانده در پروژه مجتمع فرهنگی و توانبخشی ایثارگران زنجان ، نسبت به ارزیابی کیفی شرکت های واجد شرایط اقدام و طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید . 1- نام اداره کل مناقصه گزار : اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران استان زنجان 2- شرح مختصر موضوع مناقصه : واگذاری اجرای کلیه عملیات باقیمانده در پروژه مجتمع فرهنگی , توانبخشی ایثارگران استان به متراژ تقریبی 10500 متربع در شهرستان زنجان 3- مهلت و محل دریافت استعلامات ارزیابی : جهت دریافت اسناد می بایست به صورت حضوری از تاریخ 23 اردیبهشت ماه سال 94 لغایت پایان ساعت اداری روز 27 اردیبهشت ماه سال 1394 به محل : زنجان مجتمع ادارات جنب برق منطقه ای زنجان اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران زنجان شماره تلفن : 412890 33 024 مراجعه نمایند 4- شرایط پیمانکار : دارای رتبه حداقل 4 ابنیه و 4 تاسیسات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 5- مهلت و محل تحویل و عودت اسناد تکمیل شده ارزیابی : جهت عودت اسناد تکمیل شده می بایست حداکثر تا پایان ساعت اداری روز 11 خرداد ماه سال 1394 به محل : زنجان مجتمع ادارات جنب برق منطقه ای زنجان اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران زنجان به شماره تلفن : 412890 33 024 مراجعه نمایند . 6- مشاور طرح : شرکت مهندسین مشاور پیوند بافت سایر توضیحات تماما در اسناد ارزیابی درج گردیده است . اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران استان زنجان