پرتال اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران 5 خرداد 1397 ساعت 14:07 http://isaar.ir/doc/news/fa/247201/ -------------------------------------------------- عنوان : آگهی عمومی مناقصه یک مرحله ای -------------------------------------------------- متن : نام مناقصه گذار: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان موضوع مناقصه: موضوع میزان سپرده شرکت در مناقصه به ریال شماره منقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی ساختمانهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان 300/000/000 97/1 مهلت دریافت اسناد: نمایندگان شرکتها می توانند از تاریخ انتشار آگهی (97/3/1) تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ(97/3/8) از طریق سامانه ستاد ایران نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند . محل دریافت اسناد مناقصه : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به ادرس (www.setadiran.ir ) مهلت تکمیل و ارائه اسناد و قیمت پیشنهادی: تاپایان وقت اداری روز شنبه مورخ97/3/19 می باشد تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و قیمت پیشنهادی : ساعت 10 روز یکشنبه مورخ97/3/20 می باشد . اسناد و مدارک ارایه شده طبق ظوابط و مقررات بویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسی می گردد.