پرتال اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران 8 ارديبهشت 1395 ساعت 13:57 http://isaar.ir/doc/news/fa/161513/ -------------------------------------------------- عنوان : ششمين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي بنياد -------------------------------------------------- تأكيد بر لزوم فعاليت هرچه بيشتر شوراي هماهنگي امور حقوقي بنياد در سال اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل متن : در ششمين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي بنياد كه در روز سه شنبه 7/2/1395 با حضور آقايان عندليبي، معاون حقوقي و امور مجلس؛ ميرمرادي، معاون توسعه مديريت و حجتالاسلام و المسلمين مؤذني، معاون فرهنگي و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران و مهندس اسكندري، مديرعامل محترم سازمان اقتصادي كوثر و با ميزبانيآن سازمان برگزار شد، بر لزوم ايجاد هماهنگيهاي حقوقي در ميان بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمانها و مؤسسات تابعه آن تأكيد شد. آقاي عندليبي ضمن تبيين علل شكلگيري شوراي هماهنگي امور حقوقي بنياد و ساختار آن شامل كميسيونهاي پنجگانه بر اين نكته تأكيد نمودند كه رويكرد شورا، تسهيلگري در امور سازمانها و مؤسسات تابعه است كه با هدف ارتقاي كارآيي و بهرهوري صورت ميگيرد. اين شورا به هيچ وجه قصد ايجاد مانع در عملكرد اعضا ندارد. آقاي اسكندري نيز ضمن معرفي سازمان اقتصادي كوثر، وضعيت امور حقوقي اين سازمان را تبيين نمودند و بر لزوم اهتمام هرچه بيشتر در تنظيم قراردادها با رويكرد پيشگيري از مسائل حقوقي تأكيد نمودند. آقاي ميرمرادي نيز بر نقش شورا در تفسير مقررات حاكم بر بنياد و لزوم به كارگيري كارشناسان آشنا و مسلط به حوزههاي برنامه و بودجه و مديريت در اين شورا را مورد توجه قرار دادند.در اين جلسه دورههاي آموزشي پيشنهادي معاونت حقوقي بنياد و حوزههاي حقوقي سازمانها و مؤسسات تابعه بنياد كه در كميسيون آموزش شورا تصويب شده بود، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و عناوين دورههاي كوتاه مدت تصويب شد. همچنین مقرر گرديد برنامه عملياتي براي اجراي اين دورهها پس از اصلاح محتواي دورهها با همفكري و مشاركت خود سازمانها و مؤسسات ذينفع و با همكاري ويژه اداره كل توسعه منابع انساني بنياد تهيه شود.