پرتال اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران 19 فروردين 1397 ساعت 10:23 http://isaar.ir/doc/news/fa/241663/ -------------------------------------------------- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد استان گلستان عنوان کرد عنوان : آگهی مناقصه عمومی 97/1 -------------------------------------------------- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان از برگزاری آگهی مناقصه عمومی نوبت اول این بنیاد خبرداد. متن : به گزارش ایثار واحد گلستان: مناقصه عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران با موضوع انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی، سرویس و خدمات پذیرایی ساختمان های تحت پوشش بنیاد برگزار می شود. مهدی خسروی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استان گلستان گفت: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد گرفت. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 97/01/22 رأس ساعت 08:00 مهلت زمانی دریافت اسناد: ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 97/01/29 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ها: ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 97/02/09 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه تاریخ 97/02/11 وی افزود: اسناد و مدارک ارائه شده طبق ضوابط و مقررات به ویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسی می گردد. انتهای پیام/