چهل ودومین جلسه کمیته سرمایه انسانی

چهل ودومین جلسه کمیته سرمایه انسانی در روز چهارشنبه مورخ 3/8/96

7 آبان 1396 ساعت 10:05


چهل ودومین جلسه کمیته سرمایه انسانی در روز چهارشنبه مورخ 3/8/96 با حضور اعضاء تشکیل ومراتب ذیل پس از بررسی مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفت :
1) نحوه ارزشیابی به صورت الکترونیکی مربوط به سالهای 1395و 1396
2) موارد مأموریت ، تمدید مأموریت ، انتقال 


کد مطلب: 224177

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/224177/

ایثار
  http://isaar.ir