مناقصه شماره 97/8

9 بهمن 1397 ساعت 10:43


فرم تعهد نامه شركت در مناقصه شماره 8/97 (فرم شماره 1)

شرايط اختصاصی  شركت در مناقصه شماره 8/97- خرید روتر و سوئیچ

شرايط عمومی شركت در مناقصه شماره 8/97

فرم نحوه امتیاز دهی کمیته فنی بازرگانی مناقصه شماره 8/97 – خرید روتر و سوئیچ

فرم پیشنهادی قیمت مناقصه 8/97- روتر و سوئیچ (فرم شماره 2)  

 قرارداد خرید، تجهیزات شبکه ( روتر و سوئیچ )

             
 


کد مطلب: 276506

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/276506/

ایثار
  http://isaar.ir