دیدار وملاقات عمومی درستاد استان

دیداربا بیش از چهل خانواده شهید وایثارگر

14 بهمن 1396 ساعت 8:41


به گزارش ایثار از کردستان مدیرکل بنیادشهید درهفته گذشته با بیش ازچهل خانواده شهید وایثارگراستان دردفتر کارخود ازنزدیک ملاقات نموده و دستورات لازم جهت رسیدگی به مشکلات آنان را صادرنمود لازم به یادآوری است که معاونین تعاون وبهداشت ودرمان مدیرکل را دراین ملاقات های عمومی همراهی نمودند


کد مطلب: 234305

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/234305/

ایثار
  http://isaar.ir