آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

11 آذر 1393 ساعت 12:58


آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

اداره كل بيناد شهيد و امورايثارگران استان چهارمحال و بختياري در نظر دارداز بين پيمانكاران واجد شرايط بر اساس قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه هاي اجرايي آن مصوبه شماره 84178/ت34162 ه مورخ 6/7/1385 هيات محترم وزيران نسبت به انتخاب پيمانكار اقدام نمايد. لذا از كليه شركتهاي پيمانكاري داراي صلاحيت دعوت به عمل مي آيد با توجه به موارد ذيل و با در دست داشتن معرفي نامه جهت خريد و دريافت اسناد و مدارك اقدام نمايند.

 

محل دريافت اسناد مناقصه: معاونت عمران و مسكن اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان

نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي چك بانك تضميني معتبر به نام اداره كل بنياد شهيد و امورايثارگران استان

تاريخ مراجعه جهت دريافت اسناد: از روز شنبه مورخ15/9/93 لغايت 20/9/93

مهلت ارسال پيشنهادات: ده روز پس ازآخرين روز مهلتفروش اسناد(تاريخ به صورت دقيق در اسناد مناقصه قيد مي گردد)

اين قرار داد بر اساس بخشنامه شماره 6405/100 مورخ4/2/89 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در خصوص انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سر جمع منعقد مي گردد.

مدارك ارسالي پس از بازگشايي پاكت هاي مناقصه جز اسناد مناقصه بوده و به هيچ عنوان باز پس داده نمي شودضمنا اولويت با پيمانكاراني ست كه داراي حداقل سه سال سابقه همكاري مفيد در كارهاي ساماندهي گلزار شهداي اين اداره كل را داشته باشند و حداقل امتياز 90 در ارزشيابي را بياورند.

ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه پس از اعلام برنده اول و دوم عودت داده مي شود و ضمانت نامه هاي برنده اول و دوم تازمان انعقاد قرار داد ضبط مي گردد.

آدرس وب سايت: www.isaar.ir

در ضمن آگهي در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشانيhttp://iets.mporg.ir   نيز درج گرديده است.

تلفن هاي تماس: 6-03832221124


کد مطلب: 101691

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/101691/

ایثار
  http://isaar.ir