آگهی مزایده عمومی فروش املاک

16 دی 1397 ساعت 11:28

نوبت اول


اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در نظر دارد دو باب مغازه به آدرس: قزوین، چهارراه بنیاد شهید و یک باب زیرزمین مسکونی به آدرس: قزوین، چهارراه پادگان را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir برگزار می‌گردد.
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین


کد مطلب: 273919

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/273919/

ایثار
  http://isaar.ir