نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  

آگهی مزایده عمومی شماره 1/94 نوبت اول

خودروهای مازاد

آگهی مزایده عمومی شماره 1/94 نوبت اول  بنیادشهیدوامورایثارگران استان کردستان دراجرای مجوز شماره 2495/170/50010 مورخ 9/9/93 درنظردارد تعدای ازخودروهای مازاد برنیاز خودرا ازطریق مزایده عمومی بفروش برساند برای کسب اطلاعات بیشترودریافت فرم مربوطه وشرایط مزایده ازتاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز ...

۳۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۰
 
روز پژوهش
 

اندیشیدن، پژوهش و نوآوری، اساسی ترین نیاز برای ...