آيا با افزايش خدمات الكترونيكي برخط موافقيد؟
بسيار زياد
% ۶۹.۳
زیاد
% ۱۰.۹
متوسط
% ۴.۶
کم
% ۵.۲
بسیار کم
% ۱۰.۱
جمع کل: ۱۶۴۸ رأی
 

روز پرستار و همسر جانبازان
 

نرگس جلیلی، مشاور امور بانوان شاهد و ایثارگر ...