آيا با افزايش خدمات الكترونيكي برخط موافقيد؟
بسيار زياد
% ۶۹.۹
زیاد
% ۹.۸
متوسط
% ۴.۱
کم
% ۷.۶
بسیار کم
% ۸.۷
جمع کل: ۷۳۷ رأی