آيا با افزايش خدمات الكترونيكي برخط موافقيد؟
بسيار زياد
% ۶۹.۹
زیاد
% ۹.۹
متوسط
% ۴.۳
کم
% ۵.۸
بسیار کم
% ۱۰
جمع کل: ۱۱۸۸ رأی